Vzdelávanie v ABC English

Naše jazykové kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností detí. Podporujeme deti v schopnosti vyjadriť svoju myšlienku/potrebu/otázku v cudzom jazyku, búrame komunikačné bariéry vďaka optimálnemu nastaveniu obsahovej i formálnej stránky hodín.

Deti sú schopné v počiatočnom štádiu vzdelávania vyjadriť či rozpoznať slová, neskôr jednoduché frázy, postupne celé vety a následne plynule komunikovať.

Výučba prebieha v cudzom jazyku za použitia primeraných (spočiatku elementárnych) jazykových prostriedkov, ako aj vizuálnych a zvukových pomôcok. Na hodinách uplatňujeme interaktívne formy vzdelávania (komunikačné aktivity a cvičenia, hry, vizualizácie, príbehy, role-play, atď.), ktoré sú pre deti zaujímavé a pútavé, čím sa učenie stáva prirodzeným. Podporný systém motivácie a odmeňovania detí upevňuje ich aktívny prístup k vzdelávaniu a pomáha im vybudovať si pozitívny vzťah k cudziemu jazyku.

Ponúkame rôznorodé a variabilné vzdelávacie programy, ktoré odrážajú potreby detí z obsahového, formálneho i časového hľadiska.

  • V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.