Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Jazykovej školy ABC English v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 1. Všeobecné ustanovenia

  Spoločnosť Mgr. Viera Bošková, Jazyková škola ABC English, Janka Kráľa 1080/15, 962 31 Sliač, IČO: 411 938 31, DIČ: 1048198206 , zabezpečuje kurzy anglického a nemeckého jazyka a prekladateľskú činnosť na základe Žo-2004/04171/2.

 2. Zmluvný vzťah

  Zmluva medzi Spoločnosťou a klientom vzniká na základe vyplnenia prihlášky, alebo zaslania objednávky.

 3. Poplatok za kurz

  Klientovi bude na základe prihlášky, resp. objednávky vystavená faktúra za jazykový kurz, resp. objednanú službu. Klient sa zaväzuje uhradiť predmetnú faktúru v uvedenej dobe splatnosti, ktorá je 14 dní. V prípade neuhradenia poplatku za jazykový kurz môže Spoločnosť od zmluvného vzťahu odstúpiť a odoprieť tak klientovi možnosť pokračovať v navštevovaní jazykového kurzu. Klient uhrádza faktúru za služby prevodom na účet Spoločnosti vo VÚB banke: 2751427557/0200, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry. Poplatky za jazykový kurz sú účtované za každý semester osobitne, vždy na začiatku semestra.

 4. Špeciálne ustanovenia

  Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť jazykový kurz v dohodnutom rozsahu hodín. Pokiaľ Spoločnosť dohodnutý rozsah hodín nedodrží, je povinná klientom pomernú časť poplatku za jazykový kurz vrátiť. V prípade, že hodina nemôže byť z dôvodu výpadku lektora odučená, Spoločnosť je povinná klientov o tejto skutočnosti informovať a hodinu klientom nahradiť. Jazykové kurzy počas prázdnin a štátnych sviatkov neprebiehajú.

  Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že kapacitne nenaplní jazykový kurz. V takomto prípade ponúkne klientom možnosť alternatívnej formy vzdelávania, alebo zaradenia do iného jazykového kurzu. Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak klient (resp. jeho dieťa) neprimeraným správaním opakovane narúša priebeh jazykového kurzu. Klient (resp. jeho dieťa) bude v takomto prípade z jazykového kurzu vylúčený bez nároku na vrátenie poplatku za jazykový kurz.

  Klient má nárok na vrátenie pomernej časti školného v prípade dlhodobého vymeškania z dôvodu choroby v rozsahu dlhšom než 21 dní a po predložení lekárskeho potvrdenia. V ostatných prípadoch neúčasť na jazykovom kurze nezakladá nárok na finančnú kompenzáciu. Klientovi však bude poskytnutá možnosť konzultácie ohľadom prebratého učiva a budú mu zaslané správy z vyučovania.

 5. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť sa zaväzuje použiť osobné údaje klientov výlučne pre účely predmetu zmluvného vzťahu a neposkytne ich tretej strane. Po uplynutí 2 rokov od skončenia zmluvného vzťahu budú nazhromaždené osobné údaje klienta znehodnotené.

Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2013